Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie / TME

< terug

Voetafdruk: relatie met LCA

Wat is LCA?

Levens Cyclus Analyse (LCA) is een methode voor het in kaart brengen van de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale rekenmodellen. In LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking (van de wieg tot het graf, nu ook wel ‘cradle to cradle’ genoemd vanwege nadruk op hergebruik). Omdat het hierbij gaat om een keten van processen (vaak op verschillende plaatsen) wordt LCA beschouwd als een vorm van ketenanalyse.

LCA bestaat uit een aantal stappen. De belangrijkste stappen zijn:

- LCI (life cycle inventory): in deze stap wordt de informatie verzameld over de schadelijke stoffen die tijdens de levenscyclus worden uitgestoten en de grondstoffen die gebruikt worden binnen de levenscyclus. Ook andere milieu-ingrepen, zoals de productie van geluid of stank, kunnen deel uitmaken van de LCI.

- LCIA (life cycle impact assessment): in deze stap worden de inventarisatiegegevens beoordeeld. Hiermee ontstaat een beeld van de milieueffecten waarvoor het product of de activiteit direct of indirect verantwoordelijk is.

- Milieuprofiel: de uitkomst van een LCA-studie is een milieuprofiel, dat is een 'scorelijst' met milieueffecten. Aan het milieuprofiel is te zien welke milieueffecten de belangrijkste rol spelen in de levenscyclus. Die effecten kunnen dan met voorrang worden aangepakt. Ook kan van tevoren worden berekend of een maatregel effectief zal zijn.

In combinatie met aanverwante instrumenten kan LCA een concreet beeld opleveren van de mogelijkheden voor aanpassingen van de bedrijfsvoering. Ook de consequenties van ieder alternatief worden systematisch in beeld gebracht.

Aanvankelijk is LCA ontwikkeld voor het beoordelen van producten. Het label ‘Milieukeur’ berust daar bijvoorbeeld op. LCA kan echter veel breder worden ingezet. Zodra de levenscyclus een rol speelt of een milieuprofiel gewenst is wordt LCA interessant.

Relatie voetafdruk met LCA

De relatie tussen voetafdruk en LCA is dat de voetafdruk een vereenvoudiging is ten opzichte van de LCA. De CO2-voetafdruk richt zich uitsluitend op emissies van broeikasgassen. De Mondiale Voetafdruk richt richt zich daarnaast ook op ruimtegebruik. Met verzuring of toxiciteit wordt in een voetafdruk geen rekening gehouden. Beide hebben (immers) geen directe of indirecte relatie met CO2-equivalenten of vierkante meters.