Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie / TME

home (nl) > TME Nederlandse projecten

< terug

TME Nederlandse projecten

Onderstaande projecten zijn in uitvoering of kort geleden afgerond. Voor een aantal projecten is nadere informatie over inhoud en resultaten beschikbaar en openbaar. Bij de omschrijving van die projecten is een link aangebracht naar deze extra informatie. Indien u specifieke vragen heeft kunt u deze bij TME kenbaar maken.

Milieukosten Nederland

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rapporteert de Nederlandse regering jaarlijks in de Milieubalans over milieukosten voor de diverse doelgroepen in de Nederlandse samenleving verdeeld over de verschillende milieuthema's (klimaat, geluid, verspreiding etc).

TME heeft het milieukostenbestand in 2005 geactualiseerd en verzamelt en analyseert jaarlijks nieuwe gegevens. Ook wordt jaarlijks een overzicht gegeven van de milieu-uitgaven door de rijksoverheid voor de diverse milieuthema's met een overzicht van de belangrijkste milieuheffingen (totale opbrengst en het aandeel van huishoudens daarin), subsidies en fiscale faciliteiten, en de inkomsten voor de overheid uit de zogenaamde groene belastingen.

Milieukosten per thema 1990 - 2008 (x € mln)
Milieukosten per thema 1990-2008

Belangrijkste bronnen voor dit onderzoek zijn data van het CBS (deels openbaar via StatLine) en begrotingen en realisaties van de rijksoverheid. Daarnaast wordt op deelgebieden gebruik gemaakt van incidentele onderzoeken. Het geactualiseerde overzicht van de milieu-uitgaven door de rijksoverheid is van belang voor beleidsevaluaties: hoeveel geld geeft de overheid uit aan milieu, wat is het aandeel milieu in de totale uitgaven, hoe zijn de uitgaven verdeeld over de diverse thema's en hoe effectief zijn de heffingen, subsidies etc.?

De verzamelde gegevens over milieukosten en milieu-uitgaven mogen, na toestemming van het PBL, ook voor andere onderzoeken gebruikt worden.

Ecobalans Roto Smeets Group

Roto Smeets Group NV is de grootste drukkerijgroep van Nederland met bedrijven voor diepdruk, rotatie-offset en vellenoffset. Van 1994 tot 2011 coordineerde en valideerde TME een jaarlijkse ecobalans (onderdeel ISO 14001) voor RSG. De basis van een ecobalans is een input-output bestand met het verbruik van alle grond-, hulp-, en processtoffen, het water- en energieverbruik, alle (gevaarlijk) afval, lozingen en luchtemissies. De balansen worden jaar-op-jaar met behulp van kengetallen vergeleken, zodat effecten van geimplementeerde technische en milieumaatregelen zichtbaar worden gemaakt.

meer info op website RSG >>

Provinciaal milieu-economische analyse: Brabant

Met een vernieuwing van de sociaal-economische paragraaf wil de provincie Brabant de gevolgen van het beleid op provinciaal niveau inzichtelijk maken. Dat kan aan de hand van duurzaamheidindicatoren met aandacht voor eco-efficiency, kosteneffectiviteit en kosten-baten analyses. Hiertoe is een spreadsheetmodel ontwikkeld met nationale en Brabantse milieukosten, emissies en economische sectorale gegevens, aangevuld met gegevens over landbouw, bevolking, woningen, verkeer etc. (1990 - 2002, met extrapolatie naar 2010). Op basis van de in het model opgenomen gegevens kunnen diverse "doorsneden" gemaakt worden die de relatie milieu - economie op regionaal niveau inzichtelijk maken. In het model is ook de mogelijkheid opgenomen om de in geld gewaardeerde schade als gevolg van emissies te schatten. Dit maakt het mogelijk om op regionaal en sectoraal niveau kosten van het milieubeleid te confronteren met de schade (en dus impliciet de in geld gewaardeerde baten van het milieubeleid). Zo nodig kunnen vergelijkingen gemaakt worden met Nederland. Het model is zodanig van structuur, dat cijferreeksen van andere provincies eenvoudig kunnen worden toegevoegd.

Marginale Kostencurven

Een methode is ontwikkeld om marginale kostencurven te schatten op basis van (zelfs) beperkte gegevens. De methode schat een wiskundige functie die de beschikbare gegevens het meest nauwkeurig beschrijft. De gegevens hebben betrekking op technische maatregelen om te komen tot emissiereductie. De kostencurven kunnen worden gebruikt voor een input-output model dat bij MNP/RIVM in ontwikkeling is. In de methode zijn factoren opgenomen die ontwikkelingen in technologie?n en in kosteneffectiviteit beschrijven.

Kosteneffectiviteit VOS-maatregelen in kader van het Nationaal Reductieplan VOS 2010

In het kader van het nationale VOS-reductieplan 2010 is de kosteneffectiviteit van maatregelen op brancheniveau (exclusief landbouw en verkeer) onderzocht en door de afzonderlijke sectoren gevalideerd. Daarbij is uitgegaan van de door het Franse onderzoeksinstituut Citepa opgestelde achtergronddocumentatie, waarin op procesniveau schattingen zijn gepresenteerd van (investerings)kosten en opbrengsten van maatregelen om VOS-emissies te reduceren. Tevens is gebruik gemaakt van specifieke maatregelenstudies en door de branches zelf opgestelde VOS-reductieplannen om een min of meer compleet beeld van de kosteneffectiviteit van mogelijke maatregelen te krijgen voor de Nederlandse situatie. Vervolgens zijn de maatregelen ingedeeld in 4 klassen: 0 - 2,5 €/kg, 2,5 - 5 €/kg, 5 - 10 €/kg, en > 10 €/kg gereduceerde VOS-emissies.