Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie / TME

home (nl) > TME profiel

< terug

TME profiel

Het Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie - TME - is een onafhankelijk, internationaal werkzaam instituut, gevestigd in Voorschoten (bij Den Haag). TME is gespecialiseerd in de economie en management van milieu en natuurlijke hulpbronnen en richt zich op het inzichtelijk maken van duurzame ontwikkeling.

TME werkt voor overheden, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties (NGO's). Onze grondgedachte is dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen in het proces van duurzame ontwikkeling. Voor het nemen van onderbouwde beslissingen is het kwantitatief inzichtelijk maken van relevante milieu-economische parameters wenselijk.

Vanuit deze filosofie is TME actief op vier deelgebieden:

Milieubeleid

Het ramen van investeringen, kosten en effecten van milieubeleidsalternatieven, zodat maatschappelijke middelen adequaat worden aangewend en sociale weerstand wordt voorkomen.

Instrumenten

Het meedenken in de ontwikkeling en verbetering van het instrumentarium voor het milieubeleid: heffingen, regulering, vervuilings- en reductierechten en overeenkomsten met bedrijven en branches.

Marktontwikkeling

Assistentie bij levenscyclusbeheer, marktontwikkeling en innovaties om milieueffecten om te zetten in nieuwe bedrijfskansen.

Schoner produceren

Assistentie voor bedrijven en bevoegd gezag bij het bepalen van haalbare en efficiënte maatregelen en beleid.

Medewerkers van TME hebben langdurige ervaring met het uitvoeren van strategische studies op het gebied van duurzame ontwikkeling. Veelal worden computer- en rekenmodellen ontwikkeld en gebruikt om opdrachtgevers te voorzien van relevante informatie.

TME maakt voor opdrachten gebruik van onder andere de volgende modellen:

- CO2L: geavanceerd, maar eenvoudig te gebruiken model voor het berekenen van een Carbon Footprint van uw bedrijf, bedrijfsprocessen en/of producten

- MOSES: een model dat het mogelijk maakt om op landenniveau investeringen, kosten en opbrengsten te optimaliseren, gegeven bepaalde milieudoelstellingen

- 2l cc ("tool cost curves"): een model voor het schatten van marginale kostencurven

- Mondiale Voetafdruk: naar analogie van de Ecologische Voetafdruk voor consumenten een model dat de voetafdruk voor bedrijven bepaalt

- PIA: een model voor levenscyclusanalyse overeenkomstig internationaal aanvaarde standaarden

- DuWo 2040: een model dat inzicht geeft in de (on)mogelijkheden van duurzaam wonen op de langere termijn (met aandacht voor energie en water)

- Ecobalans: stofstromenmodel op ondernemingsniveau

TME streeft naar innovatieve benaderingen van milieu-economische vraagstukken en zoekt naar oplossingen in samenwerking met onderzoeksinstituten en (technische) adviesbureaus.

Voor het onderhouden en verder ontwikkelen van de kwaliteit van het werk, participeren medewerkers in seminars, workshops en expertnetwerken. Op deze wijze draagt TME bij aan de uitwisseling van ervaring en nieuwe concepten.